Algemene voorwaarden gedisciplineerde sport

Inhoud:
Artikel 1-definities
Artikel 2-Corporate Identity/ondernemer
Artikel 3-relevantie
Artikel 4-aanbod
Artikel 5-overeenkomst
Artikel 6-herroepingsrecht
Artikel 7-Opnamekosten
Artikel 8-uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9-prijzen
Artikel 10-conformiteit en garanties
Artikel 11-levering en uitvoering
Artikel 12-lengte transacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13-betalingen
Artikel 14-klachten
Artikel 15-geschillen
Artikel 16-aanvullende en afwijkende bepalingen

Artikel 1 – definities
In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument het herroepingsrecht kan uitvoeren.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt namens een bedrijf of beroep en die tot een overeenkomst op afstand met de ondernemer komt.
Dag: kalenderdag
Een lengte transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en diensten waarvan de leveringsverplichting en de aankoop gedurende een bepaalde periode zijn gespreid.
Duurzame gegevensdrager: elk instrument dat de ontvanger of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die voor toekomstig gebruik toegankelijk is voor een periode die toereikend is voor het doel van de informatie en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepings recht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktermijn te ontbinden.
Ondernemer: de natuurlijke persoon of corporatie die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op basis van een door het bedrijf georganiseerd systeem van afstandsverkopen van producten en diensten, met inbegrip van de sluiting van een overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken van verre communicatie.
Techniek van verre communicatie: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer op dezelfde plaats en tegelijkertijd bijeen zijn gekomen.

Artikel 2-Corporate Identity/ondernemer
Gedisciplineerde sporten
De groene voorwaarts 461
7325 AT, Apeldoorn
Nederland

Phonenumber: + 316-57780234
E-mail: info@disciplined-sports.com
KvK-nummer: 59977647
BTW-identificatienummer: NL216194209B01
Bank rekening: NL13RABO0152051686

Indien de activiteit van de ondernemer wordt onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
De beroepsvereniging waarvan de ondernemer lid is:
Het beroep, de locatie in de EU of in de Europese economische ruimte waar dit beroep is toegewezen:
Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en instructies waar en hoe toegankelijk deze beroepsregels zijn.

Artikel 3-relevantie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke gefinaliseerde overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden voor de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden gezien en op verzoek van de consument zullen deze algemene voorwaarden/voorwaarden aan de consument worden toegezonden als snel mogelijk zonder extra kosten.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, niettegenstaande het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de tekst kan op een eenvoudige manier op een duurzame drager worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden/voorwaarden elektronisch kan vinden en dat deze voorwaarden/voorwaarden op verzoek van de consument elektronisch zullen worden verzonden. of anderszins aan de consument zonder extra kosten.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product-en Servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde artikel mutatis mutandis en in geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument beroep doen op de relevante voorwaarden/voorwaarden die het meest gunstig zijn voor de consument.

Artikel 4-aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe voorstellingen van de producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verband houden met het aanbod wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit heeft met name betrekking op:
-prijs inclusief belastingen
-mogelijke leveringskosten
-de wijze waarop de overeenkomst is gesloten en de nodige handtekeningen of het herroepingsrecht wordt toegepast
-de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
-het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand op een andere grond worden berekend dan het reguliere communicatie tarief.
-Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze te raadplegen voor de consument
-de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en zo nodig ook kunnen herstellen
- alle andere talen, waaronder het Nederlands, voor de overeenkomst

- de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.

 

Artikel 5- De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand, behoudens het bepaalde in lid 4, op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet.

Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk elektronisch dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beschermen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan binnen het wettelijke kader informeren of controleren of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook alle belangrijke feiten en factoren controleren die nodig zijn om een ​​goede overeenkomst op afstand tot stand te brengen. Als de ondernemer op basis van onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht om een ​​bestelling / verzoek te motiveren en te weigeren of kan hij bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van het aanbod.

De ondernemer zendt de volgende informatie bij de producten of diensten, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument de gegevens op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame drager:

een. Het adres van het bedrijf voor de consument om klachten in te dienen

b. De voorwaarden en de manier waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen en een duidelijke indicatie met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht.

c. Informatie over garanties en diensten na verkoop

d. Artikel 4 lid 3 tenzij de ondernemer deze informatie al voor de uitvoering van de overeenkomst heeft verzonden.

e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of langer of van onbepaalde duur is.

 

In geval van een lengte-transactie is de vorige clausule e. is alleen van toepassing voor de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Levering van producten:

Na de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. De afkoelingsperiode begint op de dag nadat de consument het product of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de consument aan de ondernemer heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij het herroepingsrecht wil uitoefenen, moet hij het product met alle accessoires en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, in overeenstemming met de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Levering van diensten:

Na levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies die de ondernemer bij het aanbod of uiteindelijk bij de levering van de dienst heeft verstrekt.

Artikel 7 - Intrekkingskosten

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, hoeft hij niet meer te betalen dan de kosten voor het terugzenden van het product.

Als de consument heeft betaald, moet de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de intrekking of na de retourzending, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende producten:

een. Die door de ondernemer worden opgesteld volgens specificaties van de consument

b. Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn

c. Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd

d. Dat kan snel bederven of verouderen

e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

f. Individuele kranten en tijdschriften

g. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor de volgende diensten:

een. Betreffende logies, vervoer, restaurants of om vrije tijd door te brengen op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode.

b. Waarvan de levering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken.

c. Betreffende weddenschappen en loterijen

Artikel 9 - Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderende btw-tarieven.

Niettegenstaande het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten met variabele prijzen aanbieden wanneer deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen indien de ondernemer dit heeft bedongen en:

een. Deze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

b. De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en garanties

De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, zorgt voor de in het aanbod vermelde specificaties, zorgt voor redelijke eisen, deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en zorgt op de datum van vestiging voor de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, zorgt de ondernemer er ook voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument krachtens de overeenkomst op de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten in acht nemen.

Het adres dat door de consument aan de ondernemer is bekendgemaakt, wordt beschouwd als de plaats van levering.

Rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 4 van de algemene voorwaarden / bepalingen, zal de ondernemer de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere periode is overeengekomen. Als de levering is vertraagd of als een levering niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst op de hoogte gesteld. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden en heeft recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer ernaar streven een vervangend product beschikbaar te stellen. Ten minste vóór de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend product wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten met betrekking tot vervangende producten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en / of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt, moet u dit binnen drie dagen per e-mail melden. U kunt deze e-mail sturen naar: disciplinedapparel@gmail.com

Artikel 12 - Duur transacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindigen

De consument kan te allen tijde een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) en diensten met inachtneming van de toepasselijke beëindigingsregels van een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen.

De consument kan te allen tijde een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) of service aan het einde van de bepaalde periode met inachtneming van de toepasselijke opzeggingstermijnen van ten hoogste één maand opzeggen.

De consument kan in de overeenkomsten in de vorige paragraaf:

- te allen tijde opzeggen zonder beperkingen om op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode te beëindigen

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan

- te allen tijde opzeggen met dezelfde opzegging die de ondernemer voor zichzelf heeft verkregen.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Niettegenstaande het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, weekbladen en tijdschriften, automatisch worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Als de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, mag alleen automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van niet meer dan drie maanden indien de overeenkomst strekt tot een regelmatige levering, maar minder dan één keer per maand, van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot een regelmatige aflevering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- en inleidend abonnement) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of inleidende periode.

Looptijd

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument na een jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van niet meer dan een maand, tenzij redelijkheid en billijkheid tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur zijn.

Artikel 13 Betalingen

Tenzij anders overeengekomen, moeten de verschuldigde bedragen door de consument worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst om een ​​dienst te verlenen, begint de bedenktijd nadat de consument heeft ontvangen de bevestiging van de overeenkomst.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bepaald. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en) voordat de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om de ondernemer op de hoogte te stellen van onjuistheden in de betalingsgegevens.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument kenbaar zijn gemaakt, in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoordt de ondernemer binnen 14 dagen een bevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord ontvangt.

Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er een geschil dat onderwerp is van de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

In geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur en zal deze stichting gratis bemiddelen. Als beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen. (GeschilOnline.nl Foundation) De uitspraak van deze stichting is bindend en zowel de consument als de ondernemer aanvaarden deze bindende uitspraak.

Artikel 16 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van de Algemene voorwaarden / voorwaarden mogen de consument niet schaden en moeten zodanig schriftelijk worden vastgelegd dat de consument deze op een toegankelijke manier op een duurzame drager kan opslaan.

 

 

(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2015 - 2022 Disciplined Sports | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore